De mand

Algemene verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Het bedrijf SENZ srl, eigenaar van het merk MAKESENZ en van de producten die onder dit merk worden verkocht, biedt een site voor elektronische handel die toegankelijk is via internet op het adres www.makesenz.be

Het doel van de site is om cosmetische producten (hierna "Producten" of "artikelen" genoemd) uitsluitend te koop aan te bieden aan consumenten en niet-professionele kopers.

Elke aankoop van artikelen op de elektronische handelssite van SENZ is onderworpen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden ("AV") die de Koper verklaart zonder voorbehoud te aanvaarden. Ze zijn van kracht sinds 3 juni 2013. De SRL SENZ is geregistreerd bij de Banque Carrefour des Entreprises (BCE) onder het nummer 0840.879.637 (BTW BE 0840879637). Het hoofdkantoor is gelegen Simonisstraat 60 te 1050 Elsene

De Koper verklaart, voorafgaand aan zijn bestelling, volledig juridisch bekwaam te zijn om deze algemene verkoopvoorwaarden in te schakelen.

1. Bestelling

  De Koper plaatst zijn bestelling op de SENZ-site door de hem aangegeven procedure te volgen. De automatische registratiesystemen van SENZ gelden als bewijs van de aard, inhoud en datum van de bestelling.

  De online orderbevestiging vormt een elektronische handtekening die tussen SENZ en de Koper dezelfde juridische waarde heeft als een handgeschreven handtekening.

  De verkoop komt pas tot stand nadat de bestelling is bevestigd door SENZ.

  Deze bevestiging omvat: een samenvatting van de bestelling, het geografische adres van SENZ waar de koper zijn klachten kan indienen, indien van toepassing, een betalingsfactuur die is betaald onder voorbehoud van acceptatie van de banktransactie door de bank van de koper

  SENZ behoudt zich het recht voor om een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen.

  2. Prijs

   De prijzen zijn aangegeven in euro's, inclusief BTW en zijn enkel geldig op de datum van de bestelling. De prijzen van de artikelen kunnen door SENZ te allen tijde worden gewijzigd. Alleen de prijs weergegeven op de SENZ-site is geldig tussen de partijen.

   3. Betaalmethoden

    Om zijn bestelling te betalen, beschikt de Koper over de betaalmethoden die zijn opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.

    Online betalen stelt de Koper in staat om zijn bestelling te betalen via het MOLLIE betaalplatform, in een beveiligde omgeving. De bestelling die door de koper is gevalideerd, wordt pas als definitief beschouwd als het betalingscentrum van de bank de transactie heeft gevalideerd.

    SENZ behoudt zich het recht voor om elke bestelling en / of levering te annuleren of op te schorten in geval van weigering van autorisatie van betaling per creditcard waartegen de bank van de Koper verzet of in geval van een bestaand commercieel geschil met de Koper.

    4. Beschikbaarheid

    In het geval dat de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, zal SENZ sprl de Klant hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Indien hij dat wenst, kan de klant, naar zijn keuze, zijn bestelling handhaven in afwachting van de beschikbaarheid van het product, de prijs van het niet-beschikbare product terugbetaald krijgen zonder aanvullende compensatie, of genieten van een krediet voor een bedrag dat gelijk is aan de productprijs die niet beschikbaar is. Hij kan zijn keuze kenbaar maken door simpelweg een e-mail te sturen naar het adres info@makesenz.be

    De terugbetaling vindt plaats door creditering van de afgeschreven bankrekening.

    5. Kosten, tijden en leveringsvoorwaarden

    De eventuele leveringskosten worden aangegeven wanneer de bestelling door de koper wordt afgerond.

    De artikelen worden geleverd op de plaats die de koper bij het plaatsen van de bestelling heeft aangegeven.

    De Koper dient de staat van de verpakking van de goederen bij aflevering te controleren en eventuele schade binnen 24 uur na ontvangst van de levering aan SENZ (info@makesenz.be) te melden.

    6. Persoonlijke gegevens

    De persoonsgegevens van de Koper worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Ons beleid wordt uitgelegd op het tabblad "Juridische kennisgevingen".

    7. Naleving

     De Koper erkent vóór de aankoop alle informatie met betrekking tot het artikel te hebben geraadpleegd en volledig aan zijn verzoek te voldoen.

     8. Contractuele wijziging

      Elke wijziging van de AV is binnen 72 uur na publicatie ervan tegenstelbaar aan de Koper.

      9. Aansprakelijkheid

       De Koper wordt geïnformeerd dat de aansprakelijkheid van SENZ, ongeacht de aard van de schade, in ieder geval beperkt is tot het bedrag van de bestelling.

       In geval van niet-uitvoering kan SENZ niet aansprakelijk worden gesteld indien de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het verkoopcontract te wijten is aan hetzij de koper, hetzij het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde partij die niet bij de verkoop betrokken is, of een geval van overmacht.

       Bovendien kan SENZ niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van het verkochte artikel.

       SENZ is op geen enkele manier verantwoordelijk voor onderbrekingen van de toegang tot haar site en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

       SENZ kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade of tijdelijk of permanent incident veroorzaakt aan de gegevens of computerapparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site of bij het bezoeken van de pagina's of in het algemeen tijdens verzending op zijn apparaat voor het ontvangen van de bestanden en software waaruit de site bestaat. In het bijzonder is SENZ niet verantwoordelijk voor de mogelijke overdracht van virussen via haar site.

       SENZ is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van haar distributiemiddelen en wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van inbraak in haar computersystemen en diefstal van gegevens, met dien verstande dat SENZ de nodige middelen implementeert om dergelijke onrechtmatige inbraken te voorkomen.

       Webruimten buiten het domein van het adres http://www.makesenz.be en in het bijzonder ruimten waarnaar de gebruiker door middel van hyperlinks kan worden verwezen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimten.

       10. Overeenkomst van bewijs

       De computerlogs of "logs" die door de computersystemen van SENZ worden verwerkt, worden beschouwd als geldig bewijsmiddel tussen de partijen (bewijs van bestellingen, elektronische communicatie, betalingen, enz.).

       11. Ondeelbaarheid

       Indien een van de bepalingen van de AV om welke reden dan ook ongeldig wordt verklaard, komen partijen overeen dat de overige bepalingen onverkort van toepassing blijven.

       12. Klachten

        Elke klacht over een online aankoop moet beslist, op straffe van onontvankelijkheid, binnen 24 uur na levering van de bestelling worden ingediend.

        Elke klacht moet per e-mail worden gestuurd naar het volgende adres info@senz-cosmetics.com en moet de referenties van het betreffende artikel en de precieze redenen voor geschillen bevatten.

        13. Wachttijd

        De Koper heeft een termijn van vijf (5) werkdagen om SENZ bvba te informeren over zijn wens tot herroeping. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de Bestelling. Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht moet de Koper binnen deze termijn SENZ srl op de hoogte stellen van zijn beslissing tot herroeping, bijvoorbeeld per post of e-mail.

        De Koper moet dan op zijn kosten het / de Product (en) in hun originele verpakking terugsturen, met uitzondering van gepersonaliseerde MAKESENZ-producten en menstruatiecups die om hygiënische redenen niet worden geretourneerd of omgeruild, en garandeert dat ze daarna opnieuw op de markt worden gebracht, uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de mededeling van haar beslissing tot intrekking, naar het volgende adres: SENZ SRL - Simonisstraat 60 - 1050 Elsene - BELGIË

        Wanneer de termijn van zeven (7) dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de volgende werkdag. Als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal SENZ srl de Koper alle door de Koper betaalde bedragen terugbetalen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de periode van zeven (7) dagen volgend op de datum waarop SENZ srl de producten heeft ontvangen) . De initiële verzendkosten van levering zijn inbegrepen, met uitzondering van de retourkosten die voor rekening van de Koper blijven. Als alle geretourneerde artikelen het totaal van de oorspronkelijke Bestelling zodanig wijzigen dat het onder het minimale aankoopbedrag valt dat toegang geeft tot gratis bezorgkosten, worden deze kosten in mindering gebracht op het bedrag van de terugbetaling. Geretourneerde producten moeten per postorder via de Site zijn gekocht en niet in een van onze winkels.

        De koper wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetaald.

        14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

        In het geval van een geschil over de toepassing van deze voorwaarden, komen SENZ en de Koper overeen om het Belgische recht toe te passen en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd te verklaren.